VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

QUẢN LÝ THI CÔNG (CƠ/ĐIỆN)

Ngày hết hạn: 30/06/2017

KẾ TOÁN THANH TOÁN

Centec Tower
Ngày hết hạn: 30/06/2017

KIỂM SOÁT KHỐI LƯỢNG (QS)

Ngày hết hạn: 30/06/2017

TRƯỞNG BP DỰ TOÁN – ĐẤU THẦU

Centec Tower
Ngày hết hạn: 30/06/2017

PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN

Centec Tower
Ngày hết hạn: 30/06/2017

TRƯỞNG BAN QS

Centec Tower
Ngày hết hạn: 30/06/2017

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Centec Tower
Ngày hết hạn: 30/06/2017

QUẢN LÝ DỰ ÁN (PM)

Ngày hết hạn: 30/06/2017

QA/QC

Ngày hết hạn: 30/06/2017

KỸ SƯ KHỐI LƯỢNG

Ngày hết hạn: 30/06/2017

GIÁM SÁT THI CÔNG (CƠ/ĐIỆN)

Ngày hết hạn: 30/06/2017

QUẢN LÝ VẬT TƯ CÔNG TRÌNH

Phòng Vật tư
Ngày hết hạn: 30/06/2017

CHUYÊN VIÊN CUNG ỨNG

Phòng Vật tư
Ngày hết hạn: 30/06/2017

KỸ SƯ DỰ TOÁN – ĐẤU THẦU

Phòng Kinh doanh
Ngày hết hạn: 30/06/2017

KẾ TOÁN CÔNG TRÌNH

Phòng Kế Toán
Ngày hết hạn: 30/06/2017