Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020

Vào lúc 8 giờ 00 phút sáng ngày 20/04/2021 Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2020 tại Trung tâm Hội nghị White Palace –  194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty kính gửi đến Quý cổ đông chương trình Đại hội và các tài liệu liên quan đến Đại hội:

 1. Thông báo mời họp
 2. Chương trình nghị sự 
 3. Quy chế làm việc tại Đại hội
 4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị
 5. Báo cáo của Ban kiểm soát
 6. Tờ trình số 001/TT/HĐQT/21_Báo cáo kiểm toán năm 2020
 7. Tờ trình số 002/TT/HĐQT/21_Phân phối lợi nhuận năm 2020
 8. Tờ trình số 003/TT/HĐQT/21_Phương án phát hành cổ tức bằng cổ phiếu
 9. Tờ trình số 004/TT/HĐQT/21_Kế hoạch SXKD 2021 và phân phối lợi nhuận 2021
 10. Tờ trình số 005/TT/HĐQT/21_Thay đổi mô hình tổ chức quản trị Công ty
 11. Tờ trình số 006/TT/HĐQT/21_Thù lao HDQT, BKS 2020 và đề xuất 2021
 12. Tờ trình số 007/TT/HĐQT/21_Ủy quyền HĐQT phê duyệt giao dịch với Người có liên quan
 13. Tờ trình số 008/TT/HĐQT/21_Ủy quyền HĐQT mua bán tài sản
 14. Tờ trình số 009/TT/HĐQT/21_Tăng tỷ lệ sở hữu của NĐT nước ngoài lên 100%
 15. Tờ trình số 010/TT/HĐQT/21_Phương án huy động vốn
 16. Tờ trình số 011/TT/HĐQT/21_Sửa đổi bổ sung Điều lệ
  Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung
 17. Tờ trình số 012/TT/HĐQT/21_Sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị Công ty
  Dự thảo Quy chế Quản trị Công ty sửa đổi bổ sung
 18. Tờ trình số 013/TT/HĐQT/21_Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
  Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị
 19. Mẫu giấy ủy quyền
 20. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020.