Báo cáo thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm tài chính 2019.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.