SỨ MỆNH

Không ngừng hoàn thiện để cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tốt nhất.

TẦM NHÌN

Trở thành một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

  BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ SEAREFICO GROUP

  Tải về

  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


  Một trong những cổ đông sáng lập Công ty
  Đã làm việc từ năm 1987

  • Ông Nguyễn Hữu Thịnh
   Thành viên HĐQT

   Kỹ sư Điện

  • Ông Ryota Fukuda
   Thành viên HĐQT

   Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

  • Ông Nishi Masayuki
   Thành viên HĐQT

   Kỹ sư Điện

  • Ông Lee Men Leng
   Thành viên HĐQT

   Kỹ sư Điện

  • Ông Lê Quang Phúc
   Thành viên HĐQT độc lập

   Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
   Kỹ sư Xây dựng

  BAN ĐIỀU HÀNH

  • Ông Nguyễn Quốc Cường
   Phó Tổng Giám đốc

   Kỹ sư Cơ khí

  • Ông Trần Đình Mười
   Phó Tổng Giám đốc

   Kỹ sư Nhiệt và Máy lạnh

  • Ông Phạm Ngọc Sơn
   Phó Tổng Giám đốc

   Kỹ sư Công nghệ nhiệt & điện
   Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

  • Ông Vương Trần Quốc Thanh
   Kế Toán Trưởng

   Cử nhân Kinh Tế;
   Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán

  BAN KIỂM SOÁT

  • Ông Nguyễn Châu Trân
   Trưởng Ban kiểm soát

   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

  • Bà Dương Thị Kim Thoa
   Thành Viên Ban Kiểm Soát

   Cử nhân Quản trị kinh doanh

  • Ông Bùi Văn Quyết
   Thành Viên Ban Kiểm Soát

   Thạc sĩ Quản trị kinh doanh