Báo cáo thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi đến Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm