Báo cáo thường niên 2016

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Báo cáo thường niên 2016.

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm: Báo cáo thường niên 2016