Báo cáo thường niên năm 2020

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm tài chính 2020.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file Báo Cáo Thường Niên năm 2020.