Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi đến Quý Cổ đông Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018 và các tài liệu đính kèm:

 1. Thông báo mời họp tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018
 2. Giấy ủy quyền 
 3. Chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018
 4. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018
 5. Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử TVHĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023 
 6. Báo cáo HĐQT năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2018
 7. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ 2014 – 2018 
 8. Tờ trình 001-TT-HĐQT-19 vv thông qua BCTC riêng mẹ và hợp nhất năm 2018
 9. Tờ trình 002-TT-HĐQT-19 vv trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018
 10. Tờ trình 003-TT-HĐQT-19 vv thong qua KH SXKD năm 2019 và dự kiến phân phối
 11. Tờ trình 004-TT-HĐQT-19 vv báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất năm 2019
 12. Tờ trình 005-TT-HĐQT-19 vv ủy quyền HĐQT phê chuẩn giao dịch với người liên quan
 13. Tờ trình 006-TT-HĐQT-19 vv ủy quyền HĐQT đầu tư hoặc bán tài sản nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng tài sản Công ty
 14. Tờ trình 007-TT-HĐQT-19 vv ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập
 15. Tờ trình 008-TT-HĐQT-19 vv ủy quyền HDQT nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% , thay đổi ngành nghề và điều lệ Công ty
 16. Công văn số 220419AD ngày 22/04/19 Sanyo Việt Nam vv đề xuất giao dịch không qua sàn
 17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018