Ứng cử, đề cử, bầu cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 - 2023

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi đến Quý Cổ đông Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2019 -2023 và các biểu mẫu liên quan, cụ thể như sau:

  1. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019 – 2023
  2. Đơn đề nghị ứng cử
  3. Đơn đề cử 
  4. Biên bản họp nhóm đề cử 
  5. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần SRF
  6. Sơ yếu lí lịch ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị
  7. Sơ yếu lí lịch ứng viên Kiểm soát viên