Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị ban hành ngày 20/04/2021

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 tổ chức ngày 20/04/2021

Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem tài liệu đính kèm.