Điều lệ Công ty sửa đổi ban hành ngày 02/10/2021

Công ty Cổ phần Searefico kính gửi Quý Cổ đông Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung ghi nhận việc vốn điều lệ lên 355.667.800.000 đồng theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Chi tiết Quý Cổ đông xem tài liệu đính kèm.