Điều lệ Công ty sửa đổi ban hành ngày 30/11/2021

Công ty Cổ phần Searefico công bố Điều lệ Công ty sửa đổi ghi nhận việc cập nhật Ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết số 020/NQ/SRF/HĐQT/21 của Hội đồng Quản trị ngày 30/11/2021.

Chi tiết Quý Cổ đông xem tài liệu đính kèm.