Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2017

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017 và các tài liệu đính kèm.

 1. Mẫu giấy ủy quyền 2017
 2. Chương trình nghị sự ĐHCĐ TN năm tài chính 2017
 3. Báo cáo HĐQT năm 2017 số 01/BC/HĐQT/18
 4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017 số 02/BC/BKS/2018
 5. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ năm tài chính 2017
 6. Quy định thể lệ biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ năm tài chính 2017
 7. Tờ trình 001/TT/HDQT/18 v/v Thông qua BCTC riêng mẹ & hợp nhất đã kiểm toán năm 2017
 8. Tờ trình 002/TT/HDQT/18 v/v Trích lập các Quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017
 9. Tờ trình 003/TT/HDQT/18 v/v Kế hoạch SXKD 2018 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018
 10. Tờ trình 004/TT/HDQT/18 v/v Báo cáo Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và đề xuất cho năm 2018
 11. Tờ trình 005/TT/HDQT/18 v/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty
 12. Tờ trình 006/TT/HDQT/18 v/v Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn quyết định đầu tư hoặc bán tài sản
 13. Tờ trình 007/TT/HDQT/18 v/v Tiếp tục ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan
 14. Tờ trình 008/TT/HDQT/18 v/v Ban hành Quy chế quản trị Công ty
 15. Tờ trình 009 /TT/HĐQT/18 v/v Thông qua báo cáo tình hình quản trị Công ty
 16. Tờ trình 010/TT/HĐQT/18 v/v Chi thưởng cho người lao động bằng cổ phiếu quỹ 
 17. Tờ trình 011/TT/HĐQT/18 v/v Tái cấu trúc Searefico theo mô hình Holdings Company
 18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2017
 19. Dự thảo Điều lệ Công ty
 20. Dự thảo Quy chế quản trị Công ty