SEAREFICO TRÚNG GÓI THẦU BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI: HỆ THỐNG BÁO CHÁY CHO TRUNG TÂM THÔNG TIN VT5 VÀ VT6 - VIETTEL (CAMBODIA) PTE., LTD

Nhận được sự tin tưởng của Chủ đầu tư – Viettel Cambodia Pte Limited, SEAREFICO trúng gói thầu bảo trì công trình nước ngoài đầu tiên: hệ thống báo cháy cho Trung tâm thông tin VT5 và VT6.

Các hạng mục thực hiện: Nhà thầu chính cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống báo cháy cho Trung tâm thông tin VT5 và VT6.