Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gởi đến Quý Cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm