Ứng viên thành viên HĐQT độc lập

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Sơ yếu lí lịch của ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tham gia ứng cử tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.