Từ nhiệm Thành viên HĐQT

Ngày 08/01/2020, Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) đã nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Ông Koji Sakate.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.

Trân trọng thông tin đến Quý Cổ đông.