Thư xác nhận kiểm toán năm 2020

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) công bố thông tin về việc ký thư xác nhận kiểm toán năm 2020 với Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm