Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Trần Minh Tuấn

Ngày 16/10/2020, Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) có nhận được Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông. Nội dung cụ thể như sau:

  • Tên cổ đông: Trần Minh Tuấn
  • Số CMND: 024990468; cấp ngày: 06/10/2008; nơi cấp: TP.Hồ Chí Minh
  • Số lượng cổ phiếu sở hữu: 1.030 cổ phiếu         

Căn cứ Khoản 4 Điều 7 Điều lệ Công ty ban hành ngày 30/03/2018 của Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico), Thông báo mất sổ cổ đông được đăng tải trên website của Công ty trong vòng 15 ngày; hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại thì Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (Searefico) sẽ tiến hành cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết về Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng thông báo.