Thông báo thay đổi Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gởi đến Quý Cổ đông Quyết định bổ nhiệm Ông Vương Trần Quốc Thanh giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty thay cho Ông Nguyễn Châu Trân kể từ ngày 23/04/2019.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm