Thông báo Ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2019

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2019, cụ thể:

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2019

Ngày thanh toán: 07/01/2020

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm