Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi đến Quý Cổ đông Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/10/2019

Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 30/10/2019 đến ngày 13/11/2019

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm