Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 2/2019

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán về việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2019.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.