Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt đầu năm 2018

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt đầu năm 2018.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm