Giao dịch CP của Người nội bộ - Ông Nguyễn Hữu Thịnh

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Thông tin giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty đại chúng – Ông Nguyễn Hữu Thịnh – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO).

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm

Trân trọng thông báo.