Thông báo dời họp ĐHĐCĐ 2019

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Thông báo dời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.