Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường  niên năm tài chính 2019.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.