Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) công bố thông tin về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, với nội dung cập nhật lại những ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty đã loại bỏ khi làm thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.