Thành lập CTCP Kỹ thuật và Xây dựng SEAREFICO

Công ty CP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) công bố thông tin về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng SEAREFICO.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.