Tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2019 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt đầu năm 2019 bằng tiền mặt, cụ thể:

Tỷ lệ thực hiện: 7%/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2019

Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 07/01/2020

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm