Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% và cập nhật lại các ngành nghề Công ty đã loại bỏ khi làm thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%, cụ thể tài liệu gồm:

  1. Phiếu lấy ý kiến
  2. Tờ trình của HĐQT
  3. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Thời gian lấy ý kiến từ ngày 30/10/2019 đến 17 giờ 00 ngày 13/11/2019.

Trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông.