SRF - Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, với nội dung thay đổi để phù hợp với việc nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty lên 100% và cập nhật lại ngành nghề của Công ty theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2017 của Thủ tương Chính phủ.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.