SRF: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) công bố thông tin về việc Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 với Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm