Quyết định miễn nhiệm Giám đốc tài chính

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi đến Quý Cổ đông Quyết định của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính đối với Ông Lương Xuân Quý kể từ ngày 16/10/2020.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.