Nghị quyết HĐQT vv tạm ứng cổ tức đợt 2/2019

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 2/2019.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm