Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2019, 2020, 2021

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) công bố Nghị quyết của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lậpcho các năm tài chính 2019, 2020, 2021.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm