Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh cập nhật ngành nghề đăng ký kinh doanh

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) công bố Nghị quyết của HĐQT về việc điều chỉnh, cập nhật các ngành nghề đăng ký kinh doanh và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đến nâng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.