Nghị quyết ĐHĐCĐ v/v dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc dừng điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% và cập nhật các ngành nghề đăng ký kinh doanh đã loại bỏ trong quá trình làm thủ tục điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm