Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gởi Quý Cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem file đính kèm