Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ năm tài chính 2018

CTCP Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi đến Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2018.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.