Nghị quyết chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gởi Quý Cổ đông Nghị quyết chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt.

Chi tiết Quý Cổ đông vui lòng xem file đính kèm