Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm