Kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Châu Trân

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Châu Trân – Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO).

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.