Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.