Kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2020

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2020.

Chi tiết Quý Cổ đồng xem file đính kèm