Kế hoạch SXKD năm 2021

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Kế hoạch SXKD năm 2021.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.