Kế hoạch năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi đến Quý cổ đông Nghị Quyết của HĐQT về việc thông qua kế hoạch năm tài chính 2019.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm