Giao dịch CP của Người nội bộ - Ông Võ Khắc Đức

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Thông tin giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty đại chúng – Ông Võ Khắc Đức – Chồng của Bà Dương Thị Kim Thoa – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO).

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.

Trân trọng thông báo.