Giải trình số liệu BCTC riêng Q3/2019 so với Q3/2018

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông Công văn giải trình biến động số liệu Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2019 so với Quý 3/2018.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.