Giải trình BCTC riêng 30/06/2019 và 30/06/2018 sau soát xét

Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SEAREFICO) kính gửi Quý Cổ đông công văn giải trình số liệu Báo cáo tài chính riêng 30/06/2019 và 30/06/2018  sau soát xét.

Chi tiết Quý Cổ đông xem file đính kèm.